Thư viện dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (@yahoo.com.vn)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hình ảnh hoạt động

  IMG0173A1.jpg DSC_0000005.jpg DSC015881.jpg DSC015871.jpg DSC01506.jpg DSC015071.jpg DSC_06821.jpg DSC_07001.jpg DSC_06931.jpg DSC_06811.jpg 171971233_13332320_956400.jpg 4ce0f1f7_75adae8d_2011_resize1.jpg 4ce0f1f7_75adae8d_2011_resize.jpg IMG_2765.jpg DSC01983.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Gốc > Tin tức - Sự kiện > VB Nhà Trường >

  ,kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng (3)

  T.CHUẨN 2:Tổ chức và quản lý nhà trường:           
  1. Tiêu chí 1: Nhà trường có cơ cấu tổ chức phù hợp với quy định tại điều lệ trường Trung học và các quy định khác do Bộ GD&ĐT quy định:           
  a/Có Hội đồng trường; Hội đồng thi đua khen thưởng; Hội đồng kỷ luật; Hội đồng tư vấn khác; các Tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các bộ phận khác. 

  -Các Quyết định thành lập: HĐ trường;HĐTĐKT; HĐKL; HĐ tư vấn; Tổ Ch.môn; Tổ VP ...

  - Các văn bản quy định chức năng nhiệm vụ,quyền hạn và thời gian hoạt động cụ thể của các hội đồng, Tổ CM trong trường

  -HTrưởng   

  -HT    

  -Cô Lệ  

   -Cô Lệ 

  -tháng 2/2010  

  -Tháng 3/2010.  

  -Hồ sơ HT  

   

   

  - Hồ sơ HT

  b/Có các tổ chức Đảng Cộng sản Việt nam, Đoàn TNCSHCM, Đội TNTPHCM và các tổ chức XH.  - QĐ thành lập Chi bộ; Chi Đoàn; Công đoàn; Liên Đội...  -Bí thư Chi bộ,CTCĐ-Bí thư Chi đoàn.-Chi hội trưởng Khuyến học,-Chi hội trưởng Chữ thập đỏ. -Cô Yến            - Tháng 3/2010   - Hồ sơ Đảng;Đoàn;C.Đoàn; Đội
  c/Có dủ các khối lớp từ lớp 6 đến lớp 9 và mỗi lớp không quá 45 học sinh. Mỗi lớp có Lớp trưởng, 1 hoặc 2 lớp phó do tập thể lớp bầu vào mỗi đầu năm học. Mỗi lớp được chia thành nhiều tổ, mỗi tổ có tổ trưởng, tổ phó do…bầu ra. -- Danh sách HS các lớp( danh sách ghi rõ:Tên GVCN;sĩ số học sinh; Họ tên lớp trưởng; lớp phó; Tổ trưởng)    - Văn thư( Cô Lệ)  -Cô Lệ  -Tháng 2/2010 -Thiết lập mấu và in mới. 
  2. Tiêu chí 2: Thủ tục thành lập, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của hội đồng trường theo quy định của Bộ GD&ĐT:          
  a/Thủ tục thành lập, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ quyền hạn của hội đồng trường thực hiện theo quy định tại điều lệ trường trung học. 

  - QĐ thành lập Hội đồng trường; thể hiện thành phần, cơ cấu tổ chức,quy trình bầu cử...

  -QN về mục tiêu ,các dự án, kế hoạch và phương hướng phát triển của trường.

  -QN về việc huy động nguồn lực của nhà trường.

  - QN về những vấn đề tài chính, tài sản của trường.

  -QN về tổ chức, nhân sự theo quy định và có quỳên giới thiệu người để cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm làm H.trưởng, P.H.trưởng.

  - Biên bản thể hiện sự giám sát việc thực hiện các NQ của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường và việc giám sát các hoạt động của nhà trườg

  -HT  

   -HT  

   -HT 

  -KT 

  -HT    

  -Thầy Duy      

  - Cô Lệ   

  - Cô Lệ  

   -Cô Lệ 

  -Cô Lệ 

  -Cô Lệ    

  Cô Lệ 

  -Tháng 2/2010 

   -Tháng 3/2010  

  -    nt 

  -Tháng 3/2010  

   

  -Tháng 3/2010  

    

  Tháng 3/2010  

  -Hồ sơ HĐ trường 

   

   

  -Hồ sơ HT 

   

   

   -Hồ sơ HT

  -Hồ sơ HT

  -Hồ sơ HT  

   

   

   

   - Hồ sơ Th.tra      

  b/Hội đồng trường đối với trường công lập hoạt động theo quy định tại đièu lệ trường Trung học . 

  -Văn bản phân công trách nhiệm của H. đồng trường giám sát nhà trường về các hoạt động, thực hiện các NQ của H. đồng trường, thực hiện quy chế dân chủ...

  -B.bản các cuộc họp thường kỳ và bât thường của H. đồng trường( trong đó có khẳng định việc H.trưởng có thực hiện các NQ của H. đồng trường về những nội dung quy định tại khoản 2 điều 20 điều lệ trường Trung học ?

  - Hoặc B.bản thể hịên sự giám sát việc thực hiện các NQ của H. đồng trường, việc thực hiện Q.chế dân chủ trong các h. động...

  -Thầy Năm      

  -Thầy Năm       

   -Thầy Năm  

  -Cô Lệ     

   -Cô Yến       

   -Cô Yến  

  -Tháng 2/2010     

  Tháng 6/ 2010       

  -Tháng  3/2010  

  -Hồ sơ HT   

   

   

   

   

    -Hồ sơ HĐ trường       

  c/ Mỗi học kỳ rà soát, đánh giá để cải tuến hoiath động của Hội đồng trường.  -B.bản của H. đồng trường về việc rà soát, đánh giá các hoạt động trong mỗi HK hoặc b.bản các cuộc họp. -Thầy Năm  -Cô Yến  -Tháng 3/2010  -Hồ sơ HĐ trường
  Tiêu chí 3: Hội đồng thi đua và khen thưởng, Hội đồng kỷ luật đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường có thành phần, nhiệm vụ, hoạt động theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định hiện hành khác.          
  a) Hội đồng thi đua và khen thưởng có nhiệm vụ xét thi đua khen thưởng, có thành phần và hoạt động theo các quy định hiện hành -Biên bản họp xét thi đua.  -Thầy Năm.        -Cô Yến  -Tháng 3/2010  -Hồ sơ thi đua
  b) Hội đồng kỷ luật học sinh, Hội đồng kỷ luật cán bộ, giáo viên, nhân viên được thành lập có thành phần, hoạt động theo quy định của Điều lệ trường trung học và  các quy định hiện hành; - Biên bản xét kỷ luật.  Thầy Năm -Cô Lệ  -Tháng 3/2010  Hồ sơ kỷ luật
  c) Hằng năm, rà soát, đánh giá công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật. - Biên bản rà soát, đánh giá.  Thầy Năm - Cô Yến  -Tháng 3/2010  -H.sơ TĐ
  Tiêu chí4. Hội đồng tư vấn khác do Hiệu trưởng quyết định thành lập, thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Hiệu trưởng.          
  a) Có quy định rõ ràng về thành phần, nhiệm vụ, thời gian hoạt động của Hội đồng tư vấn; -QĐ thành lập HĐ tư vấn – B.bản phân công nhiệm vụ...  -Thầy Túc  -Cô Lệ  -Tháng 3/2010  -H.sơ HT
  b) Có các ý kiến tư vấn cho Hiệu trưởng thực hiện tốt nhiệm vụ thuộc trách nhiệm và quyền hạn của mình;  - B.bản có ý kiến của H. đồng tư vấn đề xuất với H.trưởng...  Thầy Năm -Cô Yến  -Tháng 3/2010  -Hồ sơ HT 
  c) Mỗi học kỳ, rà soát, đánh giá các hoạt động của Hội đồng tư vấn. - Biên bản rà soát đánh giá của H. Đồng tư vấn từng HK.  Thầy Năm -      nt  -Tháng 3/2010  -Hồ sơ HT 
  Tiêu chí 5. Tổ chuyên môn của nhà trường hoàn thành các nhiệm vụ theo quy định.           
  a) Có kế hoạch công tác và hoàn thành các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ trường trung học;

  *K.hoạch hoạt động năm, HK, tháng, tuần của Tổ CM.

  -K.hoạch cụ thể dạy Ch.đề, tự chọn, ôn tập, B.dưỡng...

  -K. Hoạch sử dụng ĐDDH theo các tiết của PPCT.

  -V.bản nhận xét về Tổ CM của L. Đạo nhà trường

  -Các Tổ trưởng. 

  -nt 

  -nt

   - nt

  - Cô  Đào  

  -    nt 

  -nt

  -nt    

  -Tháng 3/2010 

  -Tháng 3/2010

  -Tháng 3/2010

  -Tháng 3/2010  

  -Hồ sơ Tổ CM. -   nt -   nt -Hồ sơ PHT
  b) Sinh hoạt ít nhất hai tuần một lần về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động giáo dục khác; *Biên bản sinh hoạt Tổ.  -Các Tổ trưởng.    - Cô Đào  -Tháng 3/2010  -Hồ sơ Tổ CM
  c) Hằng tháng, rà soát, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công. -Biên bản rà soát đánh giá từng HK của Tổ Ch.môn.  - Tổ trưởng CM  - Cô Đào  -Tháng 3/2010  -Hồ sơ Tổ
  Tiêu chí 6: Tổ văn phòng nhà trường hoàn thành các nhiệm vụ được giao:          
  a/Có kế hoạch công tác rõ ràng.  *K.hoạch năm,tháng, tuần của Tổ Văn phòng. -Tổ trưởng VP.  -Thầy Điệp  -Tháng 3/2010  -Hồ sơ Tổ VP
  b/Hoàn thành các nhiệm vụ được phân công.  - Nhận xét của L. đạo nhà trường về hoạt động của Tổ qua HK; năm - PHT  -Thầy Điệp  -Tháng 3/2010  -H.sơ PHT
  c/Mỗi học kỳ rà soát ,đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ được giao - Biên bản rà soát đánh giá.  -Tổ trưởng VP.  -Thầy Điệp  -Tháng 3/2010  -Hồ sơ PHT 
  Tiêu chí 7:Có các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các kế hoạch dạy-học các môn và các hoạt động giáo dục khác theo quy định tại chương trình cấp THCS do Bộ GD&ĐT ban hành.           
  a/Phổ biến công khai đầy đủ kế hoạch giảng dạy, học tập các môn học và các hoạt động giáo dục khác.  *Kế hoạch chỉ đạo các hoạt động năm học.-B.bản phổ biến công khai kế hoạch giảng dạy và học tập các môn học. Các văn bản quy định về hoạt động giáo dục. -PHT -   nt      -Thầy Điệp-Thầy Điệp  -Tháng 3/2010  -Hồ sơ PHT- Bổ sung
  b/Có các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập, dự giờ, thi giáo viên giỏi các cấp, sinh hoạt chuyên đề, nội dung giáo dục địa phương và hoạt động giáo dục nghề PT-HN. 

  -Các văn bản chỉ đạo kiểm tra đánh giá việc thưc hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, dự giờ, thi GVG các cấp; dự giờ, sinh hoạt chuyên đề, nội dung giáo dục địa phương và hoạt động giáo dục nghề PT, hướng nghiệp.

  - Sổ theo cõi các hoạt động nhà trường.-Sổ dự giờ của BGH.  

  -PHT        -HT 

  -HT+PHT  

  -Thầy Điệp    

     - Cô Lệ -  nt 

  -Tháng 3/2010

           -Tháng 2/2010

  -Hồ sơ PHT      

   

   

   

   

   

   

   -Hồ sơ HT;PHT

  c/Hằng tháng rà soát đánh giá để cải tiến quản lý hoạt động dạy học trên lớp, hoạt động giáo dục nghề PT-HN và các hoạt động giáo dục khác. - Biên bản họp rà soát đánh giá các hoạt động..  - PHT  - Cô Lệ    Tháng 2/2010 - XD mới
  Tiêu chí 8: Hiệu trưởng có các biện pháp chỉ đạo kiểm tra, đánh gia hoạt động dạy thêm , học thêm và quản lý học sinh nội trú:          
  a/Có kế hoạch quản lý hoạt động dạy thêm , học thêm và quản lý HS nội trú ( nếu có).  -*Hồ sơ dạy thêm. - Biên bản phổ biến đầy đủ đến CB,GV,NV và học sinh. Đ/c Túc -nt  - Cô Lệ -     nt  Tháng 3/2010 -Hố sơ HT-Bổ sung
  b/Có các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra việc dạy thêm học thêm và quản lý ….. -Các văn bản chỉ đạo kiểm tra đánh giá việc dạy thêm, học thêm. -nt  - Cô Lệ     Tháng 3/2010 -Hồ sơ dạy thêm
  c/Hằng tháng rà soát đánh giá việc quản lý dạy thêm học thêm và quản lý HS …  - B.bản rà soát đánh giá để cải tiến các biện pháp thực hiện nhiệm vụ dạy thêm...  -nt  - Cô Lệ     Tháng 3/2010 -Bổ sung

  Nhắn tin cho tác giả
  Trần Minh Túc @ 22:19 01/05/2010
  Số lượt xem: 2244
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến